چمع سپاری چیست؟

چمع سپاری چیست؟

جمع سپاری
مقالات بازاریابی
جمع سپاری چیست؟ Crowd Sourcing یا جمع سپاری یکی دیگر از زاده‌های فناوری‌های نوین عرصه IT است که به صورتی گسترده اقدام به تعامل میان افراد و به ...
۲